logo

Gårdsfisk

Cleantech

Gårdsfisk

Gårdsfisk startades med visionen att föda upp en av världens mest hållbara fiskar. Genom ansvarsfull fiskodling vill Gårdsfisk minska överfiske, miljöförstöring och övergödning. Gårdsfisk systemdesign kombinerar vattenbruket med lantbruket för att det ska vara möjligt att omhänderta alla näringsutsläpp från uppfödningen som ett högvärdigt gödsel och minimera miljöpåverkan. För Gårdsfisk innebär en närodlad fisk inte bara att det odlas nära konsument utan också att det är en ansvarsfull fiskodling, att ta ansvar i hela odlingskedjan från val av foder till att minimera miljöpåverkan i alla led.

English

Gårdsfisk started with the vision to grow one of the world’s most sustainable fish. Through responsible fish farming, Gårdsfisk wish to reduce overfishing, environmental degradation and eutrophication. By combining aquaculture with agriculture Gårdsfisk is able to convert fish farm waste into a high-quality fertilizer and minimize the environmental impact in the process. Gårdsfisk believe that locally grown fish not only means that it is grown close to the consumer but also that it is grown responsibly throughout the entire crop chain. This way of thinking is what defines Gårdfisk’s business opreation.

 

Företag:Gårdsfisk
Datum: May 02, 2017
UA-101406493-1