logo

Ny rapport: 10 % mat ska komma från Stockholms Stad

Ny rapport – 10 % mat ska komma från Stockholms Stad

 

Trygg livsmedelsförsörjning är en grundläggande hållbarhetsfråga för många storstäder. Det har gjort att klimatsäker urban livsmedelsproduktion, så som växthus och andra skyddade odlingsmiljöer, har vuxit i städerna runt om i världen. I Sverige och i Stockholm har den däremot varit fortsatt mycket liten – men nu ökar investeringarna inom klimatsäker odling i Stockholm. Det sker mycket på grund av Stockholmarnas ökade efterfrågan och fastighetsägarnas och stadens hållbarhetsarbete. På grund av detta har Stockholms Stad släppt en ny rapport som studerar effekt- och möjlighetsanalys för ökad livsmedelsproduktion i Stockholm.

 

Foto: Lieselotte van der Meijs

Foto: Norra Djugårdsstaden, foretagsservice/gronlots

 

Stora värdeförluster då stor del av varorna inte når fram

Då stora värdeförluster i hela produktions- och distributionskedjan sker så bidrar dagens livsmedelsproduktion starkt till en negativ miljöpåverkan. Exempelvis når 90 % av all sallat som produceras inte fram till konsumenten, något som mer närproducerade varor skulle kunna förbättra.  Studien har utgått från att en 10 % försörjning av frukt och grönsaker kan åstadkommas inom Stockholms stads geografiska gränser. De har arbetat utifrån en kartläggning som består av fyra områden: bedömning av hållbarhet, uppskattning av potentiella ytor, affärsmodeller samt företagande och påverkan på arbetsmarknaden.

 

Starkare lokal identitet och bättre för miljön

Hållbarhetsbedömningen ger en generell bild av hur miljö och ekonomi påverkas och de sociala effekter som stadsodling kan ge upphov till. Många former av stadsodling skapar en starkare lokal identitet och vandalisering i bostadsområdena har visat sig minska. Forskning om de urbana odlingssystemen är dock bristfällig vilket gör det svårt att skapa en fullständig bedömning av klimatpåverkan från respektive odlingssystem. Sammantaget konstaterar studien dock att all klimatskyddad, året runt-odling ger betydligt högre CO2-påverkan men då den svenska växthusproduktionen är baserad på fossilfri energi och korta transporter är det ändå överlägset bättre än importerade grödor.

 

Framtida åtgärder

Enligt studiens slutsats finns det tillräckligt med mark och byggd miljö inom Stockholms stads gränser för att producera 10 % av maten. En rad strategiska och praktiska åtgärder behöver dock vidtas, så som utvecklingen av riktlinjer för gröna ytor i bygd miljö, upphandling och klimatanpassning, samverkan mellan aktörer i ett framtida kretslopps-Stockholm och utvecklingen av livsmedelsmarknaden och konsumenternas beteenden.

 

Gröna näringar skapar arbetsplatser men kräver kompetensförändring

Idag finns det en starkt växande grupp bolag inom det nya matsystemet i Stockholmsregionen där många nystartade företag fokuserar på nya affärsmodeller och nytt värdeskapande. Enligt en nyligen genomförd studie kommer de gröna näringarna att skapa över 50 000 nya arbetsplatser men redan nu noteras en stor kompetensbrist och utvecklingen kräver en genomgående kompetensförändring.

 

Studiens generella slutsats är att odling i stadsnära miljö bedöms ha positiva effekter på en rad verksamhetsområden av vikt för en hållbar och attraktiv stad.

 

Ladda ner den fullständiga rapporten här.

Svara

*

UA-101406493-1