logo

Aqua Processer

Aqua ProcesserAqua Processer

Aqua Processsers affärsidé är att leverera kompletta lösningar för rening av avloppsvatten. Verksamhetens mål är att utveckla en enkel processlösning för satsvis rening (SBR-teknik) av avloppsvatten med aktivt slam. Företaget specialiserar sig i att optimera befintliga anläggningar och på så sätt minimera energiåtgången och kostnader för skötsel och drift. Metoden Aqua processer använder är energisnål, självreglerande och behovet av tillsyn är minimalt.

English

Aqua Processer’s business concept is to provide complete solutions for sewage treatment. The company’s goal is to develop a simple process solution for batch cleaning of wastewater with activated sludge. Aqua Processer specializes in optimizing existing facilities, thus minimizing energy consumption and costs for maintenance and operation. The method used is energy-efficient, self-regulatory and requires minimal supervision.

 

Företag:Aqua Processer
Datum: September 12, 2015
UA-101406493-1