logo

KONSEB

KONSEB

KONSEB

KONSEB har mer än 20 års erfarenhet av projekt inom avloppsrening, slamhantering, slam-  och avfallshantering. KONSEB har erfarenheter både från kommunala enheter men också industrin. KONSEBs verksamhet utför lönsamhetsanalyser, tillhandahåller teknisk know-how, åtar sig planering och leveranser av maskiner eller system. KONSEB strävar alltid efter låga investeringskostnader, säker drift, låg energiförbrukning, lång hållbarhet och fortlöpande förbättringar.

English

KONSEB has more than 20 years of experience in sewage treatment, sludge- and waste management. KONSEB has experience from both municipal establishments and industry. KONSEB’s operations perform profitability analyzes, provide technical know-how, undertake planning and delivery of machines or systems. KONSEB always strives for low investment costs, safe operation, low energy consumption, long durability and continuous improvement.

Företag:Konseb
Datum: September 13, 2018
UA-101406493-1